Skąd się wziął dobrobyt bogatego Zachodu?

Skąd się wziął dobrobyt bogatego Zachodu? Z bogactwa kapitalistów? Nie! A wiec skąd? Według badaczy, ekspertów, uczonych, na podstawie analizy danych, w oparciu o projekty naukowe prześwietlające te zjawisko, z […]

Skąd się wziął dobrobyt bogatego Zachodu?

Z bogactwa kapitalistów? Nie! A wiec skąd?

Według badaczy, ekspertów, uczonych, na podstawie analizy danych, w oparciu o projekty naukowe prześwietlające te zjawisko, z wysokich płac!

Wysokie honorarium wymuszają, (narzucają, skłaniają,) do innowacji, odkrywczości, pionierskości, prekursorstwa,. Przedsiębiorcy mają wtedy ogromny bodziec, („motywacje”) aby wdrożyć projekt naukowy, usprawnić proces produkcji, czy wprowadzać nowatorskie zmiany w “modelu” organizacji, zarządzania, sprzedaży itp.  Mechanizm, zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, jaki wystąpił (XVIII wieku w Anglii i Szkocji) w następstwie  „rewolucji przemysłowej” Europejczycy zawdzięczali wysokim uposażeniom.

Rewolucja  przemysłowa to był skutek, ( konsekwencja, pokłosie, rezultat),  wysokich płac. Głównie dzięki temu kraje takie jak m.in. Anglia, Francja, Niderlandy, księstwa niemieckie  z „dzikich”, „troglodyckich”, („jaskiniowych”) regionów Europy (czasy średniowiecza) przemieniły się w zasobne, majętne, „barokowe krainy” (państwa). Zachodnia Europa przeszła „ewolucje kulturową” (cykl), w okresie przechodzenia od ekonomii opartej na rolnictwie i produkcji manufakturowej do opierającej się głównie na mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą skalę (przemysłową).

Historiografowie, (faktografowie, dokumentaliści) na podstawie najnowszych wieloletnich eksploracji, odkrywaniu „dziejów zachodnich gospodarek” wskazują, że powodem, (czynnikiem, asumptem, siłą sprawczą, impulsem), dostatniości, (zamożności, okazałości, „bizantyjskości”) Zachodu były wysokie płace, które z kolei były m.in. następstwem, efektem  epidemii  dżumy,(dziesiątkowała Europejczyków, zbierała obfite żniwo śmierci). M.in. brak rąk do pracy, (dyktat rynku pracownika), wymusił  wysoki wzrost honorariów.

Poprzednio „raczej”, uważano, że rozwój gospodarek, powiększanie się dobrobytu, powoduje wzrost uposażenia  a w rzeczywistości jest odwrotnie, najnowsze badania nad historią gospodarek zachodnich Nico Voigtlaender (Uniwersytet Kalifornijski) , Hans-Joachim Voth (Uniwersytet w Zurychu) czy Roberta C. Allena (.Oksford) „ujawniły prawdę”. Uczeni na podstawie wyników badań wykazali, że” katastrofa demograficzna” spowodowała na Zachodzie w erze rewolucji przemysłowej bardzo duży wzrost płac.

Kapitaliści w batalii z gigantyczną presją na honoraria, postawili na innowacje, wynalazki, (raczej wtedy „nie skąpili” na to pieniędzy). Parcie pracodawców na zahamowanie zawrotnego tępa wzrostu uposażenia spowodowało „intensywne poszukiwanie siły roboczej”, na rynek pracy postanowiono ściągnąć kobiety, w efekcie m.in. zmieniła się struktura gospodarki rolnej, nastąpił proces upodmiotowienia kobiet, emancypacji. Tak gruntowna zmiana ról kobiet,  w “komórce społecznej”, sprawiła , że po epidemii „czarnej śmierci”,  liczebność populacji, nie wraca do poprzedniego poziomu. Wyludniona Europa Zachodnia, była „wolna” od zjawiska  (gospodarczo-ekonomicznego) pułapki maltuzjańskej. W tamtych czasach z powodu braku stosowania w gospodarce, „współczesnych zdobyczy cywilizacyjnych”, czyli  m.in. nowoczesnego (obecnego)  systemu podatkowego, wzrost produktywności i ilości dochodów skutkował zwiększeniem populacji, ale nie prowadził do podwyższenia standardów życiowych. Relatywnie niskie zaludnienie Zachodu pozwalało na wyższe płace niż przykładowo w Europie Wschodniej, dodatkowo, kapitaliści  musieli się głowić co tu zrobić aby przy ograniczonych zasobach siły roboczej, (presji płac), zwiększać produktywność, skutkowało to wysypem nowinek technicznych (udogodnień, ulepszeń, usprawnień), przełomowych wynalazków (mechanizacją zachodnich gospodarek w XVIII wieku), pionierskich rozwiązań w zakresie zarządzania i organizacji pracy.

Badacze zachodnich gospodarek ostatnio odkrywają przed nami, procesy gospodarczo-społeczne (mechanizmy) prowadzące do dostatku (zasobności, wysokiej jakości życia, zamożności, majętności), pytanie dlaczego dopiero teraz, poprzednio nie mieli „wystarczających bodźców”  do tego?  Odpowiedz:

Po-prostu efekty ich prac badawczo-naukowych, z reguły, nie „przebijały się” do ogółu społeczeństwa nad Wisłą, pewnie (”raczej”) polskie mass-media opanowane, podporządkowane plutokracji, zdominowane przez neoliberałów, traktują tego typu publikacje naukowe jak „śmiertelnie groźną herezje”, uderzającą w ich podstawowe interesy, za wszelka cenę starają się nie dopuszczać aby na „forum ogólnospołecznym” były szeroko komentowane prze opinie publiczną.

Wysokie płace i podatki = dobrobyt.

Wysokie płace = innowacja = postęp.

Głównie (przede wszystkim) wysoka płaca minimalna i wysokie podatki dla majętnych są “budulcem” państwa dobrobytu.

Według stratyfikacji społecznej w społeczeństwie można wyróżnić klasę wyższą, posiadającą znaczący kapitał ekonomiczny. Klasę średnią wyższą (upper middle class), klasę średnią właściwą (middle middle class).

M.in. sprawiedliwy społecznie, szczelny, przejrzysty (nieskomplikowany, z nieuchronnością egzekucją należnych zaległości) system podatkowy, praworządne państwo, profesjonalna legislacja (forma stanowienia prawa, w którym organy państwowe i samorządowe tworzą akty prawne powszechnie obowiązujące na danym terenie.), „kompetencje” parlamentarzystów związane z uchwalaniem ustaw – to dobrobyt, wysoka stopa życiowa społeczeństwa, potęga gospodarcza (kraju)!

Wysoki podatki dla dobrze sytuowanych, stymulują, aktywizują, pobudzają, regenerują całokształt działalności gospodarczej, “stwarzają”(komponują, konstruują) doskonałe warunki do rozwoju gospodarki, zapobiegają zjawisku “kumulowania się kapitału w rekach kapitalistów”, w “niepożądanej formie”, czyli przenoszenie zysków do sektora finansowego (m.in. inwestowaniu zgromadzonych środków w instrumentach finansowych) tak zwana finansjalizacja (odrywanie kapitału od realnej gospodarki). Jest to proceder o znamionach patologi społeczno-ekonomicznej, bardzo szkodliwy dla gospodarki dla ogółu obywateli, dla państwa, wywołuje stagnacje dochodów większości pracowników, doprowadzając (ma współudział) do nierówności społecznych, wywołuje, (sprawia) barierę popytu.

Wysokie podatki dla kapitalistów, z reguły (“w dużej mierze”) wymuszają inwestycje w siły wytwórcze (człowieka i środki produkcji, materialne strony procesu produkcji, w potencjał produkcyjny, techniczną stronę procesu produkcji), w  moce przerobowe, zasoby ludzkie (zasób organizacji), przyczyniają się do rozwoju, powiększania potencjału (m.in. organizacyjnego) prywatnego podmiotu (przedsiębiorstwa), innowacji, modernizacji, (“postępu”). Raczej (“wtedy”) przedsiębiorcy “większą uwagę przywiązują” do misji, bardziej “skupiają się” na strategicznym programie działalności przedsiębiorstwa niż na bieżących (obecnych, “krótkoterminowych”) zyskach.

Wysokie daniny zniechęcają do gromadzenia, akumulacji środków pieniężnych w nieproduktywnym ( z swej natury) rynku finansowym. Mają bardzo pozytywny i znamienny wymiar społeczny (bardzo pożądany pod katem sprawiedliwości społecznej, dobra kraju, podstawowych interesów państwa) , nie dopuszczają do głębokiego rozwarstwienia społecznego (nierówności). Wysoka taksa jest zbawienne dla budżetu państwa, dla gospodarki, dla działalności m.in. wojska,służba zdrowia, szkolnictwa, wszelkich organów państwowych, dla inwestycji publicznych, (m.in. w infrastrukturę, przemysł). Wysoka należność podatkowa zapobiega powstaniu (“totalnej”) gospodarki komercyjnej, jednocześnie kreując, (aranżując, artykułując) “coś na kształt” ( “w ten deseń” ) “gospodarki hybrydowej” (połączenie “gospodarki komercyjnej” i “gospodarki dzielenia się”), itd., itp.. Mam na myśli gospodarka dzielenie w nico innym wariancie niż autor pojęcia zakładał, coś na kształt przykładowo spółdzielni rolniczych w Bawarii, chłopi wymieniają się towarami rolniczymi, transakcje parterowe artykułów rolno-spożywczych.

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • Blip
  • Flaker
ADMIN

About ADMIN

REDAKCJA SERWISU