Czy od 11 kwietnia dzięki zmianom w przepisach poczujemy się klientami, a nie petentami w urzędach?

Czy od 11 kwietnia dzięki zmianom w przepisach poczujemy się klientami, a nie petentami w urzędach? Nadchodzą zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, które maja zapewnić większe poczucie odpowiedzialności urzędników w […]

Czy od 11 kwietnia dzięki zmianom w przepisach poczujemy się klientami, a nie petentami w urzędach?

Nadchodzą zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, które maja zapewnić większe poczucie odpowiedzialności urzędników w miejscu pracy, przy pomocy kar pieniężnych jakie mogą dotknąć  opieszałych i niekompetentnych urzędników.

 

Jak jest teraz może się przekonać każdy z nas, w momencie kiedy musimy załatwić sprawę która wymaga wizyty w urzędzie. Natkniemy się często na despotycznych i wrogo nastawionych urzędasów myślących w kategoriach my bezkarni, nie ponoszący żadnych konsekwencji  przy przewlekłości podejmowania decyzji, oni petenci, skazani na nasza dobrą wole.

Urzędnicy  “rozpieszczeni” przez przepisy pracy i kodeks administracyjny maja poczucie nietykalności. Rozleniwieni, żyjący w “hermetycznym świecie zawodowym”, chronionym przez “gęste zasieki” przepisów.  Zasad jest prosta nie wychylać się, nie wprowadzać żadnych reformatorskich  usprawnień, rozwiązań,  bo w dobie aktualnych  uregulowań w przepisach może odwrócić się przeciwko reformatorom. Najprościej jest “nie wychylać się”, trzymać się ściśle zawiłych postępowań proceduralnych,  umożliwia to ucieczkę przed odpowiedzialnością,  umożliwia  trwanie na “wygodnej posadce”, zabija kreatywność , myślenie reformatorskie. Nie ma aktualnie żadnych bodźców motywujących pracowników administracji państwowej czy samorządowej do doskonalenia swojej wiedzy, do dążenia do udrożnienia, usprawnienia, postępowań w sprawach wnoszonych przez nas obywateli do urzędów. Wynagrodzenia są ustalane bardziej w oparciu o powiązania i układy wewnątrz jednostki urzędu, niż w zależności od kompetencji i  zakresu obowiązków. W takim świecie “rodzą się beznamiętne roboty” automatycznie wykonujące swoje obowiązki, minimalizując swój wkład w ogól pracy jaka występuje w danej placówce, skupiając się w największym stopniu na podlizywaniu się przełożonemu i braniu udziału w przeróżnych intrygach wewnątrz wydziału.

Ale jest światełko w tunelu pojawia się pierwsza jaskółka zmian, chodzi o zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, które zaczną obowiązywać od 11 kwietnia. Nowe przepisy być może zmienią tą sytuacje i w jakimś stopniu zmniejszą skale procederu pozornych czynności (np.  ciągłe wezwania do dostarczenia dokumentów tak naprawdę bez istotnej wagi dla sprawy) oraz podejmowanych przez urzędników w dużych odstępach czasu po to tylko, by przedłużyć sprawę. Miejmy nadzieje że w mniejszym stopniu będziemy narażeni na długotrwałe czekanie aż urzędniczy rączą się zając daną sprawą.

Drodzy internauci  za kilka dni pojawi się narzędzie w naszych rękach które sprawi, że padnie “blady strach” na szeregi wielkiej armii urzędników “pasionych” na naszych pieniądzach. Pojawia się iskierka nadziei,  że ten beztroski świat urzędasów zacznie się powoli walić. Nasi kochani urzędnicy nie będą tak beztrosko  niszczyć, błędnymi  decyzjami, ludzkie dążenia w realizacji obranych celów, czy rujnować firmy. Za przewlekle prowadzenie postępowanie wolno będzie złożyć zażalenie do organu wyższego stopnia. Gdy takiego organu w II instancji nie będzie, będziemy mieli prawo wezwać organ I instancji do usunięcia naruszenia prawa. Rodzi to niestety problem zdefiniowania  pojęcia przewlekłości postępowania z powodu zaniechania sprecyzowania przez ustawodawcę tego pojęcia. Z pomocą przychodzi nam orzecznictwo sądów:  Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 21 grudnia 2010 r. (II GPP 5/10  – po rozpatrzeniu  skargi na naruszanie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu) stwierdził, że „z przewlekłością postępowania mamy do czynienia, gdy nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie trwało dłużej, niż to konieczne do wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy”.

Ale to nie wprowadzenie możliwości zażalenia  na przewlekłe prowadzenie postępowania, bo już dotychczas mięliśmy możliwość złożenia zażalenia  na niezałatwienie sprawy w terminie, ale “bat” jaki zawistnie nad urzędnikami w postaci groźby utraty równowartości 12  pensji wprowadzi “oczyszczający powiew” jako takiej “normalności” w ich szeregi.

Sam kodeks administracyjny mówi ze wszystkie sprawy administracyjne powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki (art. 35). Są przedstawione  maksyma czasowe w jakie ma się zmieścić urzędnik  przeprowadzający postępowanie wyjaśniające – powinna być ona załatwiona w ciągu miesiąca, a gdy jest szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, w postępowaniu zaś odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Od dawna można  było wymusić na urzędnikach wydanie decyzji, skarżąc się na bezczynność organów do sadu . Sposobność taka daje prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2002 r. nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Po 11 kwietnia dojdzie jeszcze możliwość wniesienia skargi  na przewlekłość prowadzenia postępowania do sadu. Pamiętajmy że skargę nie wnosi się bezpośrednio do sadu, tylko za pośrednictwem organu, na którego działanie, bezczynność lub przewlekle postępowanie wnosimy skargę. Organ jest zobligowany do przekazania ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz ze swą odpowiedzią w ciągu 30 dni. (ma możliwość w zakresie swojej właściwości, na uwzględnienie skargi w całości, zanim sad wyznaczy dzień rozprawy).

Pamiętajmy zanim wniesiemy sprawę do sądu musimy wyczerpać wszystkie inne środki zaskarżenia. (jeżeli bezskutecznie będziemy interweniować w swojej sprawie za pomocą zażalenia, odwołania, czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, oraz sprawa utknie w samorządowym kolegium odwoławczym), wtedy mamy dopiero możliwość  się skarżyć do sądu (bo nad nim nie ma już żadnej instancji odwoławczej). Warto wiedzieć że koszt  wniesienia skargi do sadu to 100 zł bo tyle wynosi wpis(jeżeli nie uiścimy opłaty sąd się naszą sprawą nie zajmie). Miejmy świadomość ze skarga musi być należycie napisana, aby mieściła się w ramach wymogów stawianym pismom procesowym.  W piśmie wskazujemy organ, którego bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczy (wskazujemy poprostu, że to np. samorządowe kolegium odwoławcze przewleka naszą sprawę). Musimy zdawać sobie sprawę że sąd nie rozstrzyga sprawy za zaskarżony organ, tylko uwzględnia lub nie skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez urzędników, co zobowiązuje opieszały organ do wydania w określonym terminie decyzji. Jeżeli sąd administracyjny uwzględni skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez urzędników, to zobowiąże opieszały organ do wydania w określonym terminie decyzji. Nie ma natomiast  możliwości  rozstrzygnięcia sprawy za ten organ.

 

Zanim podejmiemy się załatwienia czegokolwiek w urzędach musimy się odpowiednio do tego przygotować oraz mieć wiedze na temat pewnych “niepisanych zasad” w relacjach z urzędami. Przed wizytą w urzędzie zadzwońmy aby poinformować jaką sprawę chcemy załatwić,  dzięki temu unikniemy niepotrzebnych dodatkowych wizyt w celu np.  dostarczenia niezbędnych dokumentów(zaświadczenia, itp.). Dowiemy się czy mamy przynieś oryginały czy tylko kopie,  a jeżeli kopie czy mają być poświadczone itp., w przeciwnym razie czeka nas ponowna wizyta. Warto w Internecie odwiedzić stronę www danego organu, często umieszczone są tam istotne informacje. W jednostkach samorządu terytorialnego(gminy, starostwa) są poszczególne wydziały, do których mamy się udać uzależnione jest od tego co chcemy załatwić. Pamiętajmy, każdy urzędnik ma obowiązek należytego i wyczerpującego informowania  o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na sposób załatwienia sprawy. Każdy pracownik urzędów jest zobligowany do udzielania informacji niezbędnych do załatwienia danej sprawy i wyjaśnienia  treści obowiązujących przepisów, niezwłocznego rozstrzygnięcia sprawy, a jeżeli jest to niemożliwe, do określenia terminu jej załatwienia, informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy. Powiadomienia o przyczynie niezałatwienia sprawy, informowania  o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania  wydanych  rozstrzygnięć.  Na decyzji jaką dostaniemy od urzędu musi być pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji do wyższej instancji(w ciągu 14 dni). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tego organu, który wydał decyzję. (np. za pośrednictwem wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty..). W piśmie wyrażamy swoje niezadowolenie z decyzji i podajemy powody.

Niestety nawet ściśle stosowanie się do rad jak postępować w urzędach nie uchroni nas, nie rzadko, przed żmudnym i długotrwałym załatwianiem spraw, ponieważ musimy pamiętać ze aktualnie urzędnicy są wynagradzani za przychodzenie do pracy, a nie za jej jakość i terminowość. Sytuacja w administracji w naszym kraju podkopuje wizerunek państwa, zniechęca do inwestowania,  spowalnia wzrost gospodarki. Urzędnicy mają znaczący wpływ na to, jak wygląda sytuacja w naszej okolicy –  bo to przecież ich kompetencje  zasób wiedzy rzutuje na stan  kanalizacji, dróg, infrastruktury. Mają wpływ na rzeczywistość w wokół nas  (np. od ich postawy uzależniona jest  zakres i wielkość pozyskanych środków z UE).

Szef w prywatnej firmie niewydajnego pracownika zwalnia.  A gdyby takie mechanizmy zaczęły działać w polskich urzędach jak w prywatnych firmach. Czy dalej miały by miejsce tak rażące zaniedbania, przewlekłość postępowań i niskie kompetencje pracowników w urzędach?

Teoretycznie urzędnicy powinni być przyjmowani do pracy po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Ma to gwarantować, że pracują najlepsi. Najczęściej niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością. Na przykład w gminach można tak skonstruować ogłoszenie o naborze, że tylko wąskie grono kandydatów będzie mogło do niego przystąpić.

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • Blip
  • Flaker
ADMIN

About ADMIN

REDAKCJA SERWISU