Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.2

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.2 Rostowski i Lewandowski to ekonomiści, którzy działają na szkodę państwa polskiego? Czy Ewa Kopacz chce zdewaluować pozycje pracownika wobec pracodawcy? Kontrakty pracownicze to […]

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.2

Rostowski i Lewandowski to ekonomiści, którzy działają na szkodę państwa polskiego? Czy Ewa Kopacz chce zdewaluować pozycje pracownika wobec pracodawcy? Kontrakty pracownicze to instrument do wdrażania w RP modelu gospodarki opartej na taniej sile roboczej? Czy postulaty wyborcze Platformy Obywatelskiej są niezgodne z prawem międzynarodowym, w szczególności zaś z Europejską Kartą Społeczną i konwencjami MOP? Wprowadzenie w życie projektu ekonomicznego czołowych prominentów ugrupowania Kopacz spowoduje, że będziemy pracowali za mniejsze pieniądze niż obecnie, zarazem nastąpi drastyczny wzrost obciążeń fiskalnych? Czy prezes PO chce zdewastować system ubezpieczenia społecznego i podatkowego, zdegradować państwo do roli „nocnego stróża” i zlikwidować wszelkie uprawnienia pracownicze?

 

Wprowadzenie “konkwistadorów” Janusza Lewandowskiego i Jacka Rostowskiego ( będących “raczej” na pasku zachodnich “zleceniodawców”, przygotowujących grunt w krajach peryferyjnych Europy pod neokolonizacje), w szeregi członków gabinetu kolacji PO-PSL,  świadczy o tym, że kontrole nad państwem polskim chcą przejąć (globalne) transnarodowe korporacje i banki.

“Ambasadorowie” obcego kapitału działają według wyznaczonych przez ich zagranicznych mocodawców dyrektyw. Priorytetami w “zakresie obowiązków” (jakie narzucają im wąskie grypy interesu) jest m.in.: Po pierwsze, maksymalne uszczuplenie wydatków publicznych (czytaj: odebranie tych praw pracowniczych i socjalnych jakie jeszcze Polakom pozostały). Po drugie, wyrugowanie państwa z gospodarki (czytaj: odebranie organom państwa sposobności stymulowania systemu ekonomicznego przy pomocy interwencjonizmu, protekcjonizmu). Po trzecie komercjalizacja usług publicznych (czytaj: przeprowadzenie tzw. pełzającej prywatyzacji zainicjowanej m.in. przez Ewę Kopacz w czasie kiedy była szefową ministerstwa zdrowia, polega to na przejmowanie szpitali, szkół, przez prywatny kapitał w ustawowo narzuconym procesie, co skutkować będzie degradacją roli pracownika w tych podmiotach i zawężanie ich praw pracowniczych i socjalnych, uboższe warstwy społeczne mogą w wyniku tego procederu zostać pozbawione dostępu do „bezpłatnej” służby zdrowia i edukacji). Po trzecie, spacyfikowanie przez wielki biznes instytucji wyposażonych w uprawnienia władcze, (czytaj: odebranie państwu części atrybutów władzy zwierzchniej na rzecz kapitału). Po czwarte. wprowadzenie w naszym kraju stworzonego przez zachodnich plutokratów reżimu (czytaj dyktat przedsiębiorców nad obywatelami, który pozwoli ukierunkowywać zachowania współzależnych społeczności o sprzecznych interesach za pomocą nakazów i zakazów egzekwowanych uznawanymi za dopuszczalne środkami na modłę kapitalistów). Po piąte, zminimalizowanie fiskalnych działań państwa, (czytaj: obniżanie podatków pobieranych od kapitalistów co w konsekwencji powoduje okrojenie dochodów budżetowych i niemożność pokrycia głównych wydatków publicznych.). Po szóste, deregulacja rynku, (czytaj: kształtowaniu dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników w ten sposób aby na redystrybucje dóbr w społeczeństwie pozostało jak najmniej. Po siódme, prywatyzacja ( czytaj: wysprzedaż za bezcen (za grosze) majątku narodowego zazwyczaj działając na szkodę państwa i społeczeństwa). Po ósme, pro-biznesowa stymulacja prawa, (czytaj: wykorzystanie instrumentów prawnych, legislacji do wywarcia wpływu na poprawę warunków działania i tempa rozwoju wielkiego biznesu kosztem społeczeństwa). Po dziewiąte, tworzenie zależnych mediów komercyjnych, (czytaj: przy pomocy propagandy zniekształcanie informacji o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach przebiegu procesów gospodarczych).

Rostowskie i Lewandowski, to ekonomiści, którzy działają totalnie na szkodę państwa polskiego, są szkodnikami pustoszącymi polską gospodarkę i drenującymi budżet państwa i portfele obywateli. Są jak “sabotażyści” (“agencji służb specjalnych” wrogich państw), którzy co róż doprowadzają do upadku najbardziej dochodowe narodowe podmioty gospodarcze, albo sprzedadzą je za grosze). Są jak pasożyty, które żerują na ludzkiej niedoli, (krwawicy, ciężkiej pracy) okradając prekariat z praw pracowniczych i socjalnych. Są jak nowotwór, który niszczy zdrowie obywatelom,  zmuszając Polaków do pracy w coraz cięższych warunkach, (podnosząc wymiar czau pracy, zwiększając dzień pracy, zmniejszając ilość dni wolnych od pracy, odbierając socjal). Są jak “kapłani zła”, którzy torpedują wszelkie objawy państwa opiekuńczego. Są jak “rzecznicy” niesprawiedliwości społecznej, rujnujący system ubezpieczania społecznego. Są jak siewcy fermentu, powodujący rozkład tkanki społecznej. Są jak “nawałnica”, która spustoszy nasz kraj. Są symbolem draństwa, (krzywdy, nieuczciwości, podłości, łajdactwa, niegodziwości, łotrostwa, nieetyczności, klęski praworządności, praw i wolności obywatelskich, innymi słowy są neoliberałami.

Postulat wyborczy (Platformy Obywatelskiej) wprowadzenia kontraktów jednocześnie eliminując umowy o świadczenie pracy, (które tworzące rzetelne, bezpieczne, trwałe miejsca pracy) jest podły i bezczelny, świadczy o tym, że ugrupowanie Kopacz liczy na niewiedze wyborców z zakresu prawa pracy. Ta forma zatrudnienia (kontrakty) sprawią, że obowiązki pracodawców wobec pracowników zostaną drastycznie obniżone, a prawa pracownicze totalnie okrojone. Zamiast usunąć z obiegu prawnego przy pomocy legislacji patologie na rynku pracy, które uzewnętrzniają się w postaci umów cywilno-prawnych stosowanych w okolicznościach ewidentnie świadczących o nawiązaniu relacji stosunku pracy (podpadających pod kodeks pracy), zamiast ujednolicić obłożenia składkami na ubezpieczenie socjalne (i podatek dochodowy) umowy zlecenie i o dzieło z umowami o prace (podlegającymi prawu pracy), partia Kopacz chce totalnie zdegradować, (zdeprecjonować) pozycje pracownika wobec pracodawcy.

Kontrakty (pracownicze) to jest po-prostu narzędzie do realizacji interesów kapitalistów, instrument do wdrażania w RP autoryzowanego przez neoliberałów modelu gospodarki opartej na taniej sile roboczej, (bo z całą pewnością narzucenie tej formy zatrudnienia doprowadziło-by do dotkliwego spadku naszych oficjalnych wynagrodzeń, znacząco poszerzyło-by się grono obywateli wykluczonych finansowo).

Należy zapytać się drapieżną, krwiożerczą, neoliebralną (bez ludzkiej twarzy) panią premier Ewe Kopacz w jaki sposób chce „zachować” w Polsce, (wprowadzając kontrakty na rynek pracy, zarazem rujnując dotychczasowe prawa i obowiązki stron stosunków pracy), m.in. zasadę ochrony interesu pracownika, zasadę ryzyka pracodawcy, konstytucyjne zasady dialogu społecznego i ochrony pracy, prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia, do tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych, prawo do partycypacji w zarządzaniu firmą w zakresie spraw dotyczących ich osobiście oraz wszelkie postanowienia układów zbiorowych pracy (i inne porozumienia zbiorowe, regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy).

Należy żądać rzeczowej odpowiedzi od liderów PO czy tego (wszystkiego co powyżej jest wymienione) chcą pozbawić Polaków. Czyżby szefowa PO “nie była świadoma”, że głoszone przez nią żenujące „oferty wyborcze” (“dezyderaty”), są niezgodne z z prawem międzynarodowym, w szczególności zaś z Europejską Kartą Społeczną i konwencjami MOP. Jak chce pogodzić swoje pseudo-reformy („przeróbki”, wypociny) z zobowiązaniami traktatowymi naszego kraju wobec wymienionych powyżej porozumień, (ustaleń, umów).

Kopacz autoryzuje (afirmuje) projekt polityczno-ekonomiczny Janusza Lewandowskiego i Jacka Rostowskiego, który jest zlepkiem przeczących sobie absurdów prawno-ekonomicznych, jest gigantycznie szkodliwy dla RP, zrujnuje finanse budżetu państwa, powiększy skale zadłużenia Polski, sprowadzi RP na drogę samozagłady, destrukcji, neo-kolonizacji, kolosalnie uderzy w społeczeństwo, deprecjonując, degradując prawa pracownicze i socjalne obywateli, odbierając Polakom zdobycze cywilizacyjne, sprowadzi robotników do roli współczesnych niewolników. Jest to papka (breja, bezkształtna masa, chała) propagandowa. PO decydując się na takiego typu postulaty podczas kampanii wyborczej poświadcza tym samym ogromną nieodpowiedzialność (niefrasobliwości, infantylność, bezmyślność, braku profesjonalizmu), liderów tej partii. To .potwierdza (świadczy o tym), że te stronnictwo jest zupełnym zaprzeczaniem akrybii, (daimonionu, etyczności, godziwości).

Pani prezes PO (publicznie) nieopatrznie „przyznała się” do tego, że chce zdewastować system ubezpieczenia społecznego i podatkowego, zdegradować państwo do roli „nocnego stróża” i zlikwidować wszelkie uprawnienia pracownicze.
Trzeba mieć totalny tupet, być gigantycznie bezczelnym, (aroganckim, nieokrzesanym, impertynenckim) aby wmawiać obywatelem, że po pozostawieniu na rynku pracy tylko kontraktów i wciśnięciu wszelkich zobowiązań finansowych pracowników i pracodawców wobec państwa w bliżej nieokreśloną nowa formę podatku dochodowego (odpisu podatkowego), gdy ci pierwsi będą domagać się aby ich wynagrodzenia rosły proporcjonalnie do stażu pracy i kwalifikacji, ci drudzy będą skłoni je podnieść do wysokości rekompensującej dla państwa wszystkie utracone wpływy do budżetu i składki na fundusze celowe (m.in. NFZ i FUS). W rzeczywistości będziemy pracowali za mniejsze pieniądze niż obecnie, zarazem nastąpi drastyczny wzrost obciążeń fiskalnych.

Na naszych oczach pani premier Ewa Kopacz wyrasta na egzekutorkę wszelkich praw pracowniczych, na kata związków zawodowych, na orędowniczkę kolonizatorów RP (międzynarodowych koncernów, zachodnich korporacji i banków). Kopacz chce nas pozbawić sprawiedliwości społecznej. I taki człowiek na spotach wyborczych lansowany jest na “matkę Teresę”, która “otula w miłosierdziu” dzieci, wywołuje to tylko niesmak, (mdłości, wymioty). Pojawia się pytanie czy partia Kopacz przekroczyła już wszelkie granice fałszu? (wzorcem w tej materii dla PO jest pewnie rząd Merkel).

“Prominentni działacze” ugrupowania Kopacz wyznaczyli sobie za cel likwidacją ubezpieczeniowego modelu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w zamian racząc („uszczęśliwiając”) nas „modelem zaopatrzeniowym”, czyli kolosalnym zwiększeniem obciążenia fiskalnego.

Innymi słowy w przypadku wprowadzenia w życie „mądrości” tuzów („luminarzy”) partii Kopacz najmniej zarabiający będą płacili podatek na poziomie 55% (łącznie – obciążająca pracownika i pracodawcę obecna składka na ZUS i NFZ ok. 45% + zapowiedzina10% stawka podatkowa od najniższych wynagrodzeń). Nie wykluczone, że w (puściutkich) główkach „osobistości” PO zrodziła się również koncepcja całkowitej kasacji systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, tym samym ( w konsekwencji) ogołocenie (ograbienie, złupienie, obrabowanie) wszystkich Polaków z praw już nabytych i wydarcie im prerogatywy do pomocy medycznej i finansowej (szczególnie będzie to dotkliwy cios dla ludzi nie będących w stanie zapłacić komercyjnych cen za te usługi a wiec dla lwiej części społeczeństwa).

Tylko przy drastycznym zaniku społeczeństwa obywatelskiego, przy gigantycznej propagandzie prowadzonej w mainstreamowych mediach władza może sobie pozwolić na takie drwiny z sprawiedliwości społecznej, szydzenie z obywateli, ignorowania woli społecznej.

PO nie ma nic sensownego do zaoferowania wyborcom (dla RP), ugrupowanie Kopacz nie kreuje się dobrem społecznym i interesem państwa polskiego, ma na uwadze wyłącznie interes partii. Wszytko na to wskazuje, że przodujący politycy PO są “rzecznikami”, (adwokatami, lobbystami, propagatorami, protagonistami) interesów globalnych transnarodowych korporacji, czyli orędownikami (szermierzami), ciemiężycieli ( krzywdzicieli, gnębicieli) ludzi pracy ( w szczególności prekariatu). Wszystko za tym przemawia, że Janusz Lewandowski i Jacek Rostowski to przekupni, łasi na pieniądze technokraci, którzy są (niejednokrotnie) wynajmowani przez oligopole do reprezentowania ich interesów (wpływania tak na władze aby jak najwięcej profitów, ulg dla nich uzyskać, aby mogły działać w jak najbardziej sprzyjających dla nich warunkach rozwoju,  oczywiscie odbywa się to kosztem społeczeństwa i danego kraju na którym żerują).

 

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • Blip
  • Flaker
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ADMIN

About ADMIN

REDAKCJA SERWISU